Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Matrika

 

Matrika    

 

Úřední hodiny matriky:                                                                                                                                pondělí a středa: 8,00 - 16,30 hod. s přestávkou od 11,00 - 12,30    

 


Od 25.10.2021 platí povinnost mít nasazený respirátor ve všech vnitřních prostorech. Výjimka pro obřad a pořízení fotografií však zůstane nadále v platnosti.

Od 03.01.2022 možno obřady konat a postupovat následovně

 

 1. PRŮBĚH OBŘADU A PODMÍNKY KONÁNÍ OBŘADU

 

Nad 100 osob není možné konat žádné společenské akce, tedy ani sňatečné obřady a přijímat prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství.

           

 

 1. Podmínky účasti na obřadu

Účast na svatbě lze umožnit za následujících podmínek:

 • do 30 osob ve vnitřních i vnějších prostorách, bez nutnosti splnění podmínek stanovených níže pod písmeny a) až c);
 • od 31 do 100 osob ve vnitřních i vnějších prostorách, za splnění podmínky, aby osoba účastnící se obřadu:
 1. a) absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
 2. i) osobu mladší 18 let věku, nebo
 3. ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), tj. osobu s kontraindikací; nebo                                                                                  iii)  osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
 2. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
 3. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, tj. osobu s neukončeným očkováním; nebo

 

 1. b) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID[1], za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
 2. léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
 3. léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

 

 1. c) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS‑CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

Do počtu osob, které se mohou obřadu účastnit, se počítají i děti. Podmínky uvedené pod písmeny a) až c) se však nevztahují na děti mladší 12 let. Dále se tyto podmínky nevztahují na matrikáře a oddávajícího, kteří se do počtu osob účastnících se sňatečného obřadu nebo prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství nezapočítávají, neboť jsou na místě z titulu výkonu své funkce, resp. výkonu práce.

  

Termíny na rok 2022 přijímáme telefonicky ( 485 146 081) v úředních dnech a hodinách ( po a st od 8-11, 12,30-16,30 ) nebo mailem - matrika@obecsychrov.cz

 


 

Informace a odkaz na užitečné stránky pro občany, kteří řeší důležité životní situace.

Průvodce životními situacemi, které se týkají i matričních událostí. Situace jsou popisovány komplexně/mezioborově, z pohledu toho, co musí občan v dané situaci udělat. Odkaz je následující: : https://pruvodce.gov.cz


  

         Rozsah výkonu:    

 • pořizuje zápisy narození, úmrtí a uzavření manželství osob, které se v  územním obvodu narodili, zemřeli nebo uzavřeli manželství   
 • vydává matriční doklady ( rodný list, oddací list a úmrtní list těchto osob)
 • vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí pro obce Čtveřín, Lažany, Paceřice, Radimovice, Sychrov, Vlastibořice, Žďárek   
 • provádí dodatečné záznamy do matričních knih (určení otcovství, užívání příjmení v mužském tvaru, rozvod manželství, změna jména a příjmení)                       
 • pořizuje výpisy z uvedených matrik
 • přijímá žádosti o uzavření manželství, zajišťuje svatební obřady, vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku
 • vydává doklad " Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství" v cizině pro občany ČR, kteří mají bydliště v obcích Čtveřín, Lažany, Paceřice, Radimovice, Sychrov, Vlastibořice a Žďárek.
 • vyřizuje žádosti o změnu jména a příjmení osob
 • změnu příjmení nezletilých dětí
 • změnu příjmení po rozvodu manželství
 • přijímá žádosti o zápis do zvláštní matriky Brno
 • vyřizuje zápisy o určení otcovství
 • vede evidenci obyvatel v obci Sychrov
 • vyřizuje přihlášení k trvalému pobytu v obci Sychrov
 • provádí vidimaci a legalizaci
 • Czech Point - vydává výpis z Rejstříku trestů, výpis z Katastru nemovitostí...

FORMULÁŘE:

Úřední hodiny matriky:

pondělí a středa: 8,00 - 16,30 hod. s přestávkou od 11,00 - 12,30                                                                      

Kontakt:

matrika@obecsychrov.cz

matrikářka - Bretšnajdrová Ludmila

tel.,fax: 485 146 081