Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Svatby

Svatby 

 

Od 25.10.2021 platí povinnost mít nasazený respirátor ve všech vnitřních prostorech. Výjimka pro obřad a pořízení fotografií však zůstane nadále v platnosti.

 1. PRŮBĚH OBŘADU A PODMÍNKY KONÁNÍ OBŘADU

Matriční úřady by při provádění sňatečných obřadů měly od 03. ledna 2022 postupovat následovně:

 

Nad 100 osob není možné konat žádné společenské akce, tedy ani sňatečné obřady a přijímat prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství.

           

 

 1. Podmínky účasti na obřadu

Účast na svatbě lze umožnit za následujících podmínek:

 • do 30 osob ve vnitřních i vnějších prostorách, bez nutnosti splnění podmínek stanovených níže pod písmeny a) až c);
 • od 31 do 100 osob ve vnitřních i vnějších prostorách, za splnění podmínky, aby osoba účastnící se obřadu:
 1. a) absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
 2. i) osobu mladší 18 let věku, nebo
 3. ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), tj. osobu s kontraindikací; nebo                                                                                  iii)  osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
 2. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
 3. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, tj. osobu s neukončeným očkováním; nebo

 

 1. b) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID[1], za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
 2. léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
 3. léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

 

 1. c) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS‑CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

Do počtu osob, které se mohou obřadu účastnit, se počítají i děti. Podmínky uvedené pod písmeny a) až c) se však nevztahují na děti mladší 12 let. Dále se tyto podmínky nevztahují na matrikáře a oddávajícího, kteří se do počtu osob účastnících se sňatečného obřadu nebo prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství nezapočítávají, neboť jsou na místě z titulu výkonu své funkce, resp. výkonu práce.

 Termíny na rok 2022 přijímáme telefonicky ( 485 146 081) v úředních dnech a hodinách ( po a st - od 8-11 a od 12.30-16.30)  nebo mailem - matrika@obecsychrov.cz

 


 NEVHODNÉ TERMÍNY 2022.pdf

 


 

 

 

Svatební obřady se nekonají v neděli a o státních svátcích /usnesení č.41/2015/.

V ostatních dnech je možné si svatební obřad objednat.

Úředním dnem pro konání svatebních obřadů je úterý /usnesení č.41/2015/ .

 

 Fotogalerie obřadní síně v Bertině křídle

  svatby  svatby  svatby 0001 (5).jpg

Nabídka svatebních obřadů:

 • Svatební obřad v obřadní síni Bertině křídle
 • Svatební obřad dle nabídky správy zámku
 • Církevní svatební obřad

Národní kulturní památka - státní zámek Sychrov, jako nejvýznamnější novogotická památka v České republice, patří mezi významné turistické a kulturní objekty našeho státu. Svatební obřady na státním zámku Sychrov mají dlouholetou tradici, přičemž se postupně rozšiřuje jejich nabídka, v souvislosti s různými požadavky právě Vás, našich klientů.

 

Postup při zamlouvání termínu:

 • snoubenci zkontaktují matriku a zamluví si termín obřadu (tel.485 146 081)
 • sepíší žádosti a uhradí poplatky na matrice
 • poté se domluví se správou zámku na pronájmu prostor, sepíší smlouvu a uhradí poplatek  p.Náměstek - namestek.jaromir@npu.cz

 

 Občané ČR- snoubenci v úřední dny a hodiny předloží na Matričním úřadu Obecního úřadu Sychrov

        - platný občanský průkaz

        - rodný list

        - pokud se jedná o rozvedeného snoubence, je potřeba doložit pravomocný rozsudek soudu

        - pokud se jedná o ovdovělého snoubence, je potřeba doložit úmrtní list bývalého manžela

        - popř. rodné listy společně narozených dětí

 

Cizinec předloží -

        - doklad totožnosti - cestovní doklad, průkaz o povolení pobytu cizince na území ČR

        - rodný list

        - doklad o rozvodu manželství

        - doklad o úmrtí manžela (pokud je snoubenec ovdovělý) - netřeba předkládat, pokud je skutečnost

          uvedena v osvědčení o právní způsobilosti

        - doklad - osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáváno (nesmí být

          ke dni uzavření manželství starší 6 měsíců)

        - potvrzení o stavu a pobytu

        - před obřadem doplní:

          potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR (vydává Policie ČR-oddělení cizinecké policie,

          nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni sňatku) - tento doklad nepředkládá občan členského státu EU

 

Doklady vydané orgány cizích států mají důkazní moc veřejných listin v České republice, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními (dvoustranné smlouvy) a úředním překladem do českého jazyka (překladatel jmenovaný ministerstvem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)

Podle nařízení Rady Evropského Parlamentu a Rady EU č.2016/1191 je možné přijmout doklady vydané státy EU bez předepsaných ověření, pokud je jejich součástí vícejazyčný standardní formulář.

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, je nutná přítomnost tlumočníka. Toho si pak zajistí na své náklady jeden ze snoubenců. Bez tlumočníka nelze svatební obřad uskutečnit.

 

Církevní sňatek - V případě církevního sňatku požádají snoubenci matriční úřad o Osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude obřad uskutečněn a platnost je 6 měsíců ode dne vystavení.

 

Poplatky jsou vybírány v souladu se zákonem č.634/2004 Sb.,o správních poplatcích, položky 12

Pro konání svatebních obřadů byla zastupiteli stanovena obřadní místnost sychrovského zámku  v úterý od 9-15 h

Povinným poplatkem, který je uvedený v informacích o poplatcích je 2500,- Kč (usnesení č. 33/2016) +

 • Svatby uzavřené mimo stanovenou dobu a mimo úředně určenou místnost zaplatí 1000,- Kč.
 • Pokud má pouze jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR, zaplatí  2000,- Kč.         
 • Pokud ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území ČR, zaplatí   3000,- Kč.

Dále si dovolujeme poprosit svatebčany, zejména pak fotografy, aby v tento slavnostní den přišli ve vhodném společenském oblečení.

Informace o platbach 2022.doc

 

 Kontakty:

 1. OBECNÍ ÚŘAD SYCHROV matriční úřad 463 44 Sychrov tel: 48 514 60 81 e-mail: matrika@obecsychrov.cz
 2. STÁTNÍ ZÁMEK SYCHROV e-mail: namestek.jaromir@npu.cz
 3. FOTOAGENTURA LIBEREC tel: 603 208 244